Vážený zákazník,

ďakujeme za Vašu návštevu.
Aktuálne presúvame naše logistické centrum aj webové stránky, a preto nie je možné prijímať objednávky prostredníctvom e-shopu.

V prípade záujmu o naše produkty Vás radi privítame na našich obchodných centrách.

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

S pozdravom, tím SLS-TECHNACO

Zavrieť okno
Úvodní stránkaDescours & Cabaud
Hledat produkt
Podrobné vyhledávání...
Kategorie Výrobci

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti TECHNACO CZ, s.r.o. se sídlem Brno, Novoměstská 2170/1c, PSČ 621 00, IČ: 27677401


I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností TECHNACO CZ, s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).

1.2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3. Kupující v souvislosti s navázáním smluvního vztahu s prodávajícím předkládá doklady o své právní subjektivitě, své oprávnění podnikat (právnická osoba výpis z OR ne starší 3 měsíců, fyzická osoba příslušné živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění, občanský průkaz), jakož i osvědčení o registraci plátce daně, a je si vědom své povinnosti tyto údaje průběžně aktualizovat.

1.4. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze zákona v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, přičemž Prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání u výrobců.

1.5. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na e-mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na svého obchodníka – tj., kontaktní osobu prodávajícího, který zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.

1.6. Kupující je po registraci automaticky zařazen do cenové kategorie CENA 1, stálým partnerům je cena stanovena individuálně podle jejich odběrů.

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

2.1. Minimální výše každého dalšího nákupu je stanovena na Kč 3.000,-- bez DPH. V případě, že zákazník trvá na realizování objednávky nižší, je prodávající oprávněn účtovat mu k ceně zboží manipulační poplatek Kč 180,--.

2.2. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:
- obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat
- IČ kupujícího
- číselné označení zboží podle druhu, uvedené v ceníku prodávajícího, event. jinou přesnou identifikaci objednávaného zboží a cenu
- množství zboží a požadovanou dobu dodání a místa plnění

2.3. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.

2.4. Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, ceny, dohodnutých parametrů, způsobu dodání, popř. jiných vlastností, jsou zpracovány v platném Reklamačním řádu prodávajícího.

2.5. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s Reklamačním řádem prodávajícího.

III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

3.1. Kupující je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení. V takovém případě je prodávající povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena vyfakturovaná kupní cena či záloha kupní ceny v případě že nemá zákazník povolen odběr na fakturu. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.

3.2. Místem plnění je sídlo, sklad, nebo provozovna prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.

3.3. Převzetí zboží potvrzuje na dodacím listu nebo jiném obdobném dokladu za kupujícího osoba, která uvede alespoň tyto údaje:
- jméno a příjmení
- podpis

3.4. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.

3.5. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (tzn. u balíkových zásilek kartónová krabice, u paletových zásilek strečová folie) nebo originální jedinečná páska či u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.

3.6. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.

IV. Dodací lhůty

4.1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky obchodního vztahu smluvená. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.

4.2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

4.3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky a/či neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnání závazků či uvolnění kreditu kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení se splněním dodávky.

V. Obaly a balení zboží

Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

VI. Cena za zboží

6.1. Cena zboží je stanovena dohodou stran.

6.2. Cena dopravy je stanovena min. Kč 180,-- za balík zásilky.

6.3. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu a cena dopravy. Při objednávce nad 3 000,- Kč bez DPH ZDARMA.

6.4. V případech, kdy kupující odebere jednorázově zboží za více než Kč 3 000,-- bez DPH, jde cena dopravy včetně doběrečného k tíži prodávajícího s tím, že je doprava zajištěna prodávajícím do 48 hodin.

VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

7.1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení:
a) platbu v hotovosti při nákupu zboží
b) platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího
c) platbu na dobírku při doručení zboží
d) platbu na základě faktury vystavené prodávajícím
7.2. Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo fakturovat vzniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. Lhůta splatnosti faktury je dána dnem splatnosti na faktuře.

7.3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
a) jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží
b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou
c) v případě, že se jedná o storno správně dodaného zboží, platí bod 3.4 těchto VOP
Částka za dobropis je buď vyplacena v hotovosti, bankovním převodem nebo je proveden vzájemný zápočet (to v případě, že kupující má u prodávajícího otevřený kredit a odebírá na fakturu).

7.4. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

8.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu definovanou v rámcové kupní smlouvě.

8.2. V případě, že prodávající písemně schválí kupujícímu možnost vrácení zboží zpět na sklad prodávajícího, může být kupujícímu účtována smluvní pokuta až 50% z hodnoty vráceného zboží.

IX. Zásady pro používání přístupového hesla do TECHNACO e-shopu

Přístupové heslo je předmětem obchodního tajemství a je nástrojem pro komunikaci mezi společností TECHNACO CZ, s.r.o. a kupujícím. Na heslo se vztahují ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že vinou neopatrnosti kupujícího dojde k zneužití hesla a následné zaslaní falešné objednávky, nebo úniku důvěrných informací v obchodním styku apod. TECHNACO CZ, s.r.o. může použít právní ochranu jako při nekalé soutěži. TECHNACO CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit přístupové heslo kupujícímu při podezření z možného zneužití hesla.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností TECHNACO CZ, s.r.o. ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.

10.2. TECHNACO CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na adrese www.technaco.cz

10.3. Jestliže obchodní partneři společnosti s novým zněním VOP nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy a to v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího, po měsíci ve kterém výpověď došla druhé smluvní straně.
Provozovatelem elektronického obchodu je TECHNACO CZ s.r.o., www.technaco.cz, podpora: administrator@slstechnaco.sk
Technické řešení © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz